Ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch Covid-19
Ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid -19, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh (Ninh Thuận) đã chủ động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Cách làm này vừa bảo đảm công việc chuyên môn, vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.