Quản lý chặt việc mua sắm tài sản từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung
Quản lý chặt việc mua sắm tài sản từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung

Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công về mua sắm hàng hóa, dịch vụ từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung.